ACUN MEDYA MODA PROJESİ - BAŞVURU FORMU

 • Sayın İlgili, Acunn İnternet bünyesinde gerçekleştirilecek olan "Acun Medya Moda Projesi" için Acunn.com üzerinden nitelikli kullanıcı alımı yapılacaktır. Bu kullanıcılar mevzubahis uygulama içerisinde profesyonel olarak dahil olup, seçici kurul içinde yer alma, puanlandırma ve çeşitli önceliklerden yararlanma gibi haklara sahip olacaklardır. Bu kullanıcılar uygulama içerisinde hem kendilerini, hem de Acunn İnternet'i hukuki olarak güvence altına almak için  belirli sorumluluklara sahip olacaklardır. Bu nedenlerle, nitelikli kullanıcı adayı olmak istiyorsanız, aşağıdaki taahhütnameyi inceleyerek, onaylamanızı talep ederiz.   

   

  ACUNN İNTERNET BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN "ACUN MEDYA MODA PROJESİ" İÇİN ACUNN.COM ÜZERİNDEN NİTELİKLİ KULLANICI ADAY BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

   

  1. TARAFLAR

  ACUNN İNTERNET- ACUN MEDYA MODA PROJESİ (bundan sonra ACUN MEDYA MODA PROJESİ’si Proje, her ikisi Proje Sahibi olarak anılacaktır) kapsamında http://basvuru.acunn.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

   

  1. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Başvuru Sahibi, Nitelikli Kullanıcı Başvuru Formu’nda (bundan sonra Form olarak anılacaktır) belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu taahhüt etmekte, bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla halinde de doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

   

   1. Başvuru Sahibi, Formundaki bilgileri, fotoğrafları, videoları ve yorumları kendi rızası ile Proje Sahibi ile paylaşmıştır. Proje Sahibi paylaşılmış olan fotoğrafları, videoları, yorumları dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanabilecektir. Başvuru Sahibi paylaşmış olduğu fotoğraflar, videolar ve yorumların Proje Sahibi tarafından kullanımı durumunda Proje Sahibinden hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

   

   1. Başvuru Sahibi, formu doldururken kullanmış olduğu videoların, fotoğrafların, yorumların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Formda kullanılan videoların, fotoğrafların ve yorumların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve Proje Sahibinin ihlaller dolayısıyla 3. Kişilere ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi uğrattığı bu zararı karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca, başvuru sahibi proje sahibinin ve/veya projenin itibarına zarar verirse, proje sahibinin bu zararı talep etme hakkı da saklıdır.

   

   1. Başvuru Sahibi, Proje ile ilgili bilgilerin kendilerine bildirmiş olduğu telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

   

   1. Bu taahhütname aday başvurusu prosedürünün başlangıcıdır. Başvuru Sahibi, Formun doldurulması ile sadece “nitelikli kullanıcı adayı” olmaya hak kazandığını, “nitelikli kullanıcı”yı belirleme yetkisinin sadece proje sahibi yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.

   

   1. 18 yaş altı nitelikli kullanıcı adayı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı nitelikli kullanıcı adayı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda nitelikli kullanıcı olmaya hak kazansalar bile nitelikli kullanıcı olarak katılamazlar.

   

   1. Başvuru Sahibinin formu doldururken vermiş olduğu bilgiler Proje sahibinin veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.

   

   1. Proje Sahibi formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Nitelikli Kullanıcı Aday Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi’ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEM GÖRMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

   

  Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Bu nedenle aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

   

  1. Proje Sahibi “Veri Sorumlusu” olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. Veri sorumlusu sıfatı ile; kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, saklayacak, ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda yine yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

   

  b.   Kişisel verileriniz; Proje Sahibi tarafından yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir. Bu verilerinizi muhafaza ederken Kanunlara ve dürüstlük kuralına uyacağımızı ve verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel tutulacağını beyan ve taahhüt ederiz.

   

  c.  Proje Sahibi, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması uyarınca ve her halükarda kanundaki istisnai hallerin dışına çıkmamak koşulu ile, faaliyetlerini yerine getirirken uymak zorunda olduğu tüm ilgili mevzuatın amaçları doğrultusunda bilgilerinizi işleyebilecektir. Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; verilerinizin işlenmesinin gerektirdiği sebepler ortadan kalktığı takdirde talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

   

  d.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Proje Sahibi tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

   

  1. TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

  Başvuru Sahibi,  http://basvuru.acunn.com/ internet sayfası üzerinden işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

   

 • "ACUN MEDYA MODA PROJESİ" - Nitelikli Kullanıcı Aday Başvuru Taahhütnamesini okudum ve kabul ediyorum
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEM GÖRMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

  TV8 tarafından, 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca www.tv8basvuru.com kullanıcılarına ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla “Veri Sorumlusu”  olarak bir takım temel kurallar benimsemiştir. 

  Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.  www.tv8basvuru.com nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.  www.tv8basvuru.com bu temel kurallara uygun davranarak kullanıcının kuruma duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. Bu nedenle aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz. 

  Aydınlatma Yükümlülüğü: Şirketimiz “Veri Sorumlusu” olarak Kişisel Verilerinizi  “Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. Veri sorumlusu sıfatı ile; kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, saklayacak, ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda yine yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir. 

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; TV8, tarafından yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir. Bu verilerinizi muhafaza ederken Kanun’un 4. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtildiği gibi ilgili Kanunlara ve dürüstlük kuralına uyacağımızı ve verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü www.tv8basvuru.com kullanıcılarının kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini şirketin bildirildiği ölçü ile sınırlı olacaktır. TV8, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: TV8, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca ve her halükarda 5. maddenin 2. fıkrasının a, c ve e bentlerinde belirtilen istisnai hallerin dışına çıkmamak koşulu ile siz kullanıcısına hizmet verebilmek için bazı kişisel bilgilerinizi mobil uygulamaya kaydetmek suretiyle paylaşmasını istemektedir.  TV8, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. www.tv8basvuru.com kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler gerekli görülmesi halinde TV8 tarafından ve her zaman kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. www.tv8basvuru.com kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde uygulamanın farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

  TV8, kanunlarımızca yetkili kılınmış olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili kanunlar kapsamında bilgi işlemesine izin verilenlerle Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir. 

  Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: TV8 yasal mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve grup şirketleri ile www.acunn.com ile; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi makamlar, TV8’in taraf olduğu sözleşmeler tahtında müşterileri, çözüm ortakları ve diğer ticari faaliyette bulunduğu üçüncü kişilerdir. TV8 www.tv8basvuru.com kullanıcılarına ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

  1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise,

  2. www.tv8basvuru.com ve TV8’in kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

  3. Kullanıcının, www.tv8basvuru.com ve TV8’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,

  4. Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,

  5.Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde;

  Kişisel Verilerin Silinmesi: Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; verilerinizin işlenmesinin gerektirdiği sebepler ortadan kalktığı takdirde talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya Kanun’un 7. maddesinin 3. fıkrasında bahsedilen Yönetmelik tarafından belirlenecek koşullar altında anonim hale getirilecektir.

  Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız: www.tv8basvuru.com’ye başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

  www.tv8basvuru.com, size verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için sizin onay vermeniz halinde coğrafi konum bilginize ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

  İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname kabul etmiş olduğunuz kullanım ve gizlilik sözleşmesinin bir parçasıdır. 

  Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak TV8 tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan başta www.acunn.com ile tüm grup şirketlerimiz olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

   

 • İşbu başvuru formunu doldururken verdiğim her türlü görsel ve veya işitsel verimin tümünün ya da bir kısmının TV8 ve grup şirketlerine ait televizyon kanallarındaki programlarda ve başta www.acunn.com ve Youtube kanalları olmak üzere her türlü dijital mecrada kullanılmak üzere işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına onay veriyorum.